JÁN FOLVARSKÝ
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Zastupovanie a ochrana Vašich práv a záujmov
Advokát na Vašej strane
Predošlé
Ďalšie

Advokácia

Advokácia má v demokratickom a právnom štáte nezastupiteľné postavenie. Slobodné a nezávislé advokátske povolanie je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu, pomáha ochraňovať princípy právneho štátu a napĺňať idey všeobecnej spravodlivosti. Ústava Slovenskej Republiky, ale aj iné medzinárodné dokumenty, ktoré sú pre SR záväzné, zakotvujú pre všetky osoby právo na súdnu a inú právnu ochranu. Obsahom tohto základného ľudského práva je právo na obhajobu a právo na právnu pomoc. Úlohou advokácie je prispieť k napĺňaniu tohto základného ľudského práva.

Poslaním advokácie je slúžiť veci spravodlivosti a pomáhať pri uplatňovaní ústavného práva fyzických osôb na obhajobu, ústavného práva fyzických a právnických osôb na právnu pomoc a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb, teda klientov, v súlade s Ústavou Slovenskej Republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Úloha advokáta

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. V prípade, ak ste konfrontovaní s akýmkoľvek právnym problémom, alebo si nie ste istí, ako máte ďalej postupovať je dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky prekonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať a chrániť Vaše práva a záujmy. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy a je bojovníkom za Vaše práva. Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie.

O NÁS

Advokátska kancelária JÁN FOLVARSKÝ je advokátskou kanceláriou so sídlom v Košiciach a v Starej Ľubovni. Právne služby však poskytuje na celom území Slovenskej republiky. Odborným zameraním advokátskej kancelárie sú najmä základné oblasti práva – trestné, občianske, rodinné, obchodné, pracovné a správne právo, ale aj ďalšie špecifické oblastí práva, medzi ktoré patrí predovšetkým pozemkové a stavebné právo.

Cieľom kancelárie je napĺňať poslanie advokácie, zastupovať a chrániť práva a záujmy klientov. Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás prvoradý záujem klienta. Našou snahou je poskytovanie právnych služieb klientom na profesionálnej úrovni s dôrazom na kvalitu, odbornosť a efektivitu. Pri riešení právnych problémov dôsledne využívame a uplatňujeme v záujme klienta svoje vedomosti, skúsenosti, skutkové a právne argumenty a právne prostriedky dané právnym poriadkom SR. Kladieme dôraz na detail a individuálny prístup ku klientovi, kde zohľadňujeme jeho špecifické potreby, nároky a konkrétne okolnosti jeho prípadu. Výsledkom našej práce je príprava kvalifikovaných právnych riešení šitých na mieru pre klienta, ktoré zabezpečujú ochranu jeho práv a záujmov. Pri poskytovaní právnych služieb sú u nás garantované základné hodnoty advokátskeho povolania ako je nezávislosť a mlčanlivosť. Rovnako veľký dôraz kladieme na serióznosť, diskrétnosť, a tiež si zakladáme na dodržiavaní vysokých morálnych a etických zásad.

Právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v nasledovných oblastiach práva:

TRESTNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

OBČIANSKÉ PRÁVO

POZEMKOVÉ PRÁVO

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

STAVEBNÉ PRÁVO

OBCHODNÉ PRÁVO

PRÁVO OBCHOD. SPOL

MEDICÍNSKE PRÁVO

PRACOVNÉ PRÁVO

SPRÁVNE PRÁVO

ÚSTAVNÉ PRÁVO

V živote občas nastanú situácie, kedy dohoda nie je možná a vzniknutý spor resp. situáciu musí vyriešiť súd. V situácii, keď neviete ako ďalej, je najlepším riešením konzultácia u advokáta, ktorý odborne a nezaujato posúdi existujúci skutkový a právny stav. Pri zastupovaní klientov v súdnom konaní využívame rokmi nadobudnuté skúsenosti zo súdnej siene s cieľom pomôcť klientom zvládnuť tento stresujúci proces. Poskytujeme právne služby súvisiace s uplatnením práva alebo nároku na súde alebo s bránením práva voči podanej žalobe resp. návrhu. Pre klienta zabezpečíme dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie, zhodnotenie jeho právneho postavenia, prípravu procesnej stratégie, asistenciu pri navrhnutí resp. zabezpečení dôkazov, vypracovanie potrebných podaní a účasť na pojednávaniach.

Naše služby nie sú obmedzené iba na právne otázky, sme Vám oporou a sprevádzame Vás celým procesom. Súčasťou prípravy na súdne pojednávanie je tiež vysvetlenie ako súdne pojednávanie v skutočnosti prebieha, od maličkostí ako sú vysvetlenia, kde v miestnosti sa máte posadiť, kedy sa máte postaviť a hovoriť, čo je dovolené a naopak, čoho sa mate vyvarovať, akým spôsobom je pojednávanie vedené a podobne.

„Affirmanti incumbit probatio – kto niečo tvrdí, musí to dokázať“

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Mgr. Ing. JÁN FOLVARSKÝ, advokát
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Hlavná 6, 040 01 Košice
Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
reg. č. SAK 7188
IČO: 500 64 100
DIČ: 1121268148

Máte právny problém? Napíšte nám.