JÁN FOLVARSKÝ
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Zastupovanie a ochrana Vašich práv a záujmov
Advokát na Vašej strane
Previous slide
Next slide

Advokácia

Advokácia má v demokratickom a právnom štáte nezastupiteľné postavenie. Slobodné a nezávislé advokátske povolanie je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu, pomáha ochraňovať princípy právneho štátu a napĺňať idey všeobecnej spravodlivosti. Ústava Slovenskej Republiky, ale aj iné medzinárodné dokumenty, ktoré sú pre SR záväzné, zakotvujú pre všetky osoby právo na súdnu a inú právnu ochranu. Obsahom tohto základného ľudského práva je právo na obhajobu a právo na právnu pomoc. Úlohou advokácie je prispieť k napĺňaniu tohto základného ľudského práva.

Poslaním advokácie je slúžiť veci spravodlivosti a pomáhať pri uplatňovaní ústavného práva fyzických osôb na obhajobu, ústavného práva fyzických a právnických osôb na právnu pomoc a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb, teda klientov, v súlade s Ústavou Slovenskej Republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Úloha advokáta

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. V prípade, ak ste konfrontovaní s akýmkoľvek právnym problémom, alebo si nie ste istí, ako máte ďalej postupovať je dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky prekonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať a chrániť Vaše práva a záujmy. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy a je bojovníkom za Vaše práva. Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie.

O NÁS

Advokátska kancelária JÁN FOLVARSKÝ je advokátskou kanceláriou so sídlom v Košiciach a v Starej Ľubovni. Právne služby však poskytuje na celom území Slovenskej republiky. Odborným zameraním advokátskej kancelárie sú najmä základné oblasti práva – trestné, občianske, rodinné, obchodné, pracovné a správne právo, ale aj ďalšie špecifické oblastí práva, medzi ktoré patrí predovšetkým pozemkové a stavebné právo.

Cieľom kancelárie je napĺňať poslanie advokácie, zastupovať a chrániť práva a záujmy klientov. Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás prvoradý záujem klienta. Našou snahou je poskytovanie právnych služieb klientom na profesionálnej úrovni s dôrazom na kvalitu, odbornosť a efektivitu. Pri riešení právnych problémov dôsledne využívame a uplatňujeme v záujme klienta svoje vedomosti, skúsenosti, skutkové a právne argumenty a právne prostriedky dané právnym poriadkom SR. Kladieme dôraz na detail a individuálny prístup ku klientovi, kde zohľadňujeme jeho špecifické potreby, nároky a konkrétne okolnosti jeho prípadu. Výsledkom našej práce je príprava kvalifikovaných právnych riešení šitých na mieru pre klienta, ktoré zabezpečujú ochranu jeho práv a záujmov. Pri poskytovaní právnych služieb sú u nás garantované základné hodnoty advokátskeho povolania ako je nezávislosť a mlčanlivosť. Rovnako veľký dôraz kladieme na serióznosť, diskrétnosť, a tiež si zakladáme na dodržiavaní vysokých morálnych a etických zásad.

Právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v nasledovných oblastiach práva:

TRESTNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

OBČIANSKÉ PRÁVO

POZEMKOVÉ PRÁVO

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

STAVEBNÉ PRÁVO

OBCHODNÉ PRÁVO

PRÁVO OBCHOD. SPOL

MEDICÍNSKE PRÁVO

PRACOVNÉ PRÁVO

SPRÁVNE PRÁVO

ÚSTAVNÉ PRÁVO

V živote občas nastanú situácie, kedy dohoda nie je možná a vzniknutý spor resp. situáciu musí vyriešiť súd. V situácii, keď neviete ako ďalej, je najlepším riešením konzultácia u advokáta, ktorý odborne a nezaujato posúdi existujúci skutkový a právny stav. Pri zastupovaní klientov v súdnom konaní využívame rokmi nadobudnuté skúsenosti zo súdnej siene s cieľom pomôcť klientom zvládnuť tento stresujúci proces. Poskytujeme právne služby súvisiace s uplatnením práva alebo nároku na súde alebo s bránením práva voči podanej žalobe resp. návrhu. Pre klienta zabezpečíme dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie, zhodnotenie jeho právneho postavenia, prípravu procesnej stratégie, asistenciu pri navrhnutí resp. zabezpečení dôkazov, vypracovanie potrebných podaní a účasť na pojednávaniach.

Naše služby nie sú obmedzené iba na právne otázky, sme Vám oporou a sprevádzame Vás celým procesom. Súčasťou prípravy na súdne pojednávanie je tiež vysvetlenie ako súdne pojednávanie v skutočnosti prebieha, od maličkostí ako sú vysvetlenia, kde v miestnosti sa máte posadiť, kedy sa máte postaviť a hovoriť, čo je dovolené a naopak, čoho sa mate vyvarovať, akým spôsobom je pojednávanie vedené a podobne.

„Affirmanti incumbit probatio – kto niečo tvrdí, musí to dokázať“

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Mgr. Ing. JÁN FOLVARSKÝ, advokát
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Hlavná 6, 040 01 Košice
Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
reg. č. SAK 7188
IČO: 500 64 100
DIČ: 1121268148

Máte právny problém? Napíšte nám.

Advokácia

Advokácia má v demokratickom a právnom štáte nezastupiteľné postavenie. Slobodné a nezávislé advokátske povolanie je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu, pomáha ochraňovať princípy právneho štátu a napĺňať idey všeobecnej spravodlivosti. Ústava Slovenskej Republiky, ale aj iné medzinárodné dokumenty, ktoré sú pre SR záväzné, zakotvujú pre všetky osoby právo na súdnu a inú právnu ochranu. Obsahom tohto základného ľudského práva je právo na obhajobu a právo na právnu pomoc. Úlohou advokácie je prispieť k napĺňaniu tohto základného ľudského práva.

Poslaním advokácie je slúžiť veci spravodlivosti a pomáhať pri uplatňovaní ústavného práva fyzických osôb na obhajobu, ústavného práva fyzických a právnických osôb na právnu pomoc a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb, teda klientov, v súlade s Ústavou Slovenskej Republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, vypracovanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Vykonávať advokáciu a poskytovať právne služby môžu len advokáti – osoby zapísané v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou, potom ako splnili všetky zákonom stanovené podmienky. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej Republiky.

„ex iniuria ius non oritur – z nepráva nemôže vzniknúť právo„

Úloha advokáta

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. V prípade, ak ste konfrontovaní s akýmkoľvek právnym problémom, alebo si nie ste istí, ako máte ďalej postupovať je dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky prekonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať a chrániť Vaše práva a záujmy. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy a je bojovníkom za Vaše práva. Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie.

Ideálne je navštíviť advokáta pred vykonaním právneho úkonu, ktorý môže mať pre Vás významné právne dôsledky. Včasnou návštevou advokáta, môžete predísť sporným situáciám a súdnym sporom. Platí, že prevencia je vždy lacnejšia. Určite je však dobré požiadať advokáta o pomoc a poskytnutie právnej služby ak už nejaký právny problém hrozí, alebo ak už ste s niekým v spore. Čim skôr oslovíte advokáta, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov.

„vigilantibus iura scripta sunt – právo patrí bdelým“

Trestné právo

 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti trestného práva

OBHAJOBA

V trestnom konaní poskytujeme obvinenému potrebnú právnu pomoc tak, aby bola zabezpečená kvalifikovaná realizácia jeho práva na obhajobu. Na obhajovanie záujmov klienta účelne využívame prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, našim cieľom je postarať sa o to, aby v trestnom konaní boli náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré klienta viny zbavujú alebo jeho vinu zmierňujú.

Účinným a taktickým spôsobom využívame všetky dostupné zákonné prostriedky na obhajobu klienta od jeho zadržania a prvotných vyšetrovacích úkonov orgánov činných v trestnom konaní až po definitívny verdikt v súdnej sieni. V rámci obhajoby klienta argumentmi a dôkazmi spochybňujeme a vyvraciame podozrenie, obvinenie i obžalobu. Napádame porušovanie ústavou a zákonom garantovaných práv klienta.

V mene klienta spisujeme a podávame návrhy, žiadosti, vyjadrenia, sťažnosti, riadne aj mimoriadne opravné prostriedky. Aktívne navrhujeme, predkladáme a obstarávame dôkazy svedčiace v jeho prospech. Poskytujeme mu právne poradenstvo pri zadržaní v CPZ, pri vzatí do väzby, vo vzťahu k podmienkam podmienečného zastavenia trestného stíhania, zmieru, dohody o vine a treste, ako aj pri kompenzovaní škody spôsobenej v súvislosti s jeho trestným stíhaním.

Zastupujeme taktiež právoplatne odsúdených, pre ktorých pripravujeme najmä žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, žiadosti o vydanie rozhodnutia o osvedčení, žiadosti o zahladenie odsúdenia, žiadosti adresované prezidentovi Slovenskej republiky o udelenie milosti.

ZASTUPOVANIE POŠKODENÉHO

V mene poškodeného (obete trestného činu) spisujeme a podávame trestné oznámenia. V trestnom konaní dôrazne uplatňujeme a ochraňujeme práva a právne nároky poškodeného, predovšetkým nárok na náhradu škody i nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom.

Rodinné právo

 • zastupovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva vrátanie úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
 • zastupovanie v konaniach o neplatnosť manželstva
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • príprava a pripomienkovanie rodičovských dohôd podľa Zákona o rodine
 • vymáhanie výživného v rámci exekučného konania
 • neodkladné opatrenia
 • úprava vyživovacej povinnosti
 • určenie a zapretie otcovstva podľa Zákona o rodine
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákona o rodine
 • zastupovanie a poradenstvo vo veciach osvojenia, opatrovníctva a poručníctvo
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti rodinného práva

Občianske právo

 • príprava a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o nájme resp. podnájme, zmluva o pôžičke, záložná zmluva, postúpenie pohľadávok, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, dohoda o urovnaní, uznanie dlhu, prevzatie dlhu, zmluva o výpôžičke, príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o združení a iné (vrátane dodatkov k zmluvám, výpovedí zo zmlúv, odstúpení od zmlúv a pod.),
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • otázky vlastníckeho práva (určenie vlastníckeho práva, vecné bremena, vydržanie a iné)
 • susedské spory
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní (spisovanie závetov a iných listín)
 • zastupovanie spotrebiteľov v spotrebiteľských sporoch
 • náhrada majetkovej škody a vymáhanie bezdôvodného obohatenia
 • škoda na zdraví – uplatňovanie náhrady za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a ďalších peňažných nárokov
 • ochrana osobnosti – uplatňovanie nemajetkovej ujmy v peniazoch pri zásahoch do osobnosti
 • príprava žalôb, návrhov a iných právnych podaní
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • komplexné súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane exekučného konania
 • oddlženie (osobný bankrot)
 • zastupovanie klientov pred rozhodcovskými súdmi, príp. na dobrovoľných dražbách
 • Poistné právo – uplatňovanie peňažných nárokov z poistných zmlúv
 • zakladanie občianskych združení, nadácii, záujmových združení právnických osôb a pod.,
 • právne analýzy v oblasti občianskeho práva
 • právne zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Civilného sporového a Civilného mimosporového poriadku
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva

Pozemkové právo

 • vypracovanie právnych rozborov vlastníckych ako aj iných právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
 • vysporiadanie pozemkového vlastníctva, spoluvlastníctva
 • vysporiadania vlastníckych vzťahov v dôsledku chybných zápisoch v pozemkovoknižných vložkách a listoch vlastníctva
 • pozemkové úpravy
 • urbárske právo a pozemkové spoločenstvá
 • poľnohospodársky pôdny fond, lesný pôdny fond
 • nájom poľnohospodárskych pozemkov
 • reštitúcie
 • právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva
 • komplexné právne služby v oblasti pozemkového práva

Právo nehnuteľností

Kúpa nehnuteľnosti býva jedným z najdôležitejších a možno aj najdrahších rozhodnutí v živote. Mnohé iné potrebné (neprávne) náležitosti súvisiace s nadobudnutím nehnuteľnosti majú za následok neraz to, že kupujúci úplne opomenie resp. podcení právne aspekty tohto procesu ako sú napr. overenie právneho stavu nehnuteľností, znenie kúpnopredajnej zmluvy. Aktívne zapojenie advokáta do procesu kúpy nehnuteľnosti od samotného začiatku Vám môže v konečnom dôsledku ušetriť neraz stovky, ba až tisíce eur. Mnohí kupujúci sa spoliehajú na služby realitných kancelárií, ktoré im poskytujú aj právny servis. Drvivá väčšina predložených zmlúv je iba vzorovými zmluvami, ktoré obsahujú výhradne zákonné minimum nevyhnutné na to, aby bola zmluva spôsobilá na zápis vlastníckeho práva v katastrálnom konaní, pričom neodzrkadľujú špecifiká danej nehnuteľnosti. Mnohokrát sú to zmluvy plné nedostatkov, ktoré laik nie je schopný identifikovať. Klient sa pri čítaní kúpno-predajnej zmluvy v lepšom prípade sústredí na to, čo je v zmluve, avšak nedostatky týchto zmlúv nie sú viditeľné na prvý pohľad. Častokrát im totiž chýbajú dôležité ustanovenia a ich absenciu nie je pre bežného človeka ľahké postrehnúť. Rovnako často je obsah zmlúv dojednaný tak, že ide o presun čo najväčšieho množstva možných rizík na stranu kupujúceho, resp. podmienky v zmluve sú nastavené tak, že pri komplikáciách ťahá kupujúci za kratší koniec.

Kvalitná kúpno-predajná zmluva musí poskytovať obom zmluvným stranám (kupujúcemu aj predávajúcemu) právnu istotu a možné riešenia pre prípady, ak sa proces zmeny vlastníctva z akéhokoľvek dôvodu skomplikuje.

 • poskytujeme komplexný právny servis a poradenstvo v oblasti nehnuteľností (dom, byt, pozemok)
 • vypracovanie zmlúv (dohôd) o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam, (kúpnej, darovacej a zámennej zmluvy, ako aj zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, príp. rezervačnej zmluvy)
 • vypracovanie zmlúv (dohôd) ohľadom užívania nehnuteľností (nájomnej a podnájomnej zmluvy – dom, byt, nebytový priestor, pozemok)
 • vypracovanie zmluvnej dokumentácie k zriadeniu vecných bremien, záložného práva, predkupného práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
 • kontrola a pripomienkovanie právnych dokumentov o prevode vlastníctva nehnuteľností
 • vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • spisovanie žalôb a iných podaní týkajúcich sa nehnuteľností, vrátane zastupovania v konaniach pred súdom, ako aj mimosúdnych rokovaniach a protistranou
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti advokátom

Stavebné právo

 • zastupovanie v územnom, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní
 • komplexne právne poradenstvo v oblasti stavebného práva
 • komplexne právne poradenstvo v oblasti realít a stavebníctva
 • poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie súvisiacej s plánovaním a výstavbou (vstavbou, nadstavbou) nehnuteľností (zmluvné vzťahy s dodávateľmi a pod.)

Obchodné právo

 • príprava a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o úvere, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve a iné)
 • príprava a pripomienkovanie všeobecných obchodných podmienok
 • majetková škoda, ušlý zisk a bezdôvodné obohatenie
 • komplexné mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok vrátane exekučného vymáhania (zápočty, postúpenie pohľadávok)
 • zastupovanie v konkurznom konaní vrátane vypracovania návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo konkurzných prihlášok
 • zastupovanie klientov pred rozhodcovskými súdmi, príp. na dobrovoľných dražbách
 • zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
 • poradenstvo a priama účasť pri obchodných rokovaniach, urovnávanie sporov
 • komplexné poradenstvo pre fyzické a právnické osoby v oblasti obchodného práva
 • komplexné poradenstvo pri podnikaní
 • právny audit – due diligence

Právo obchodných spoločností

 • príprava zakladateľských dokumentov obchodných spoločností a družstiev
 • zakladanie a zápis obchodných spoločností a družstiev
 • zastupovanie v konaní na živnostenskom úrade
 • zastupovanie v konaní na obchodnom registri
 • prevody obchodných podielov, akcií
 • príprava valných zhromaždení
 • príprava a pripomienkovanie stanov, všeobecných obchodných podmienok alebo interných noriem obchodných spoločností
 • zmeny zapísaných údajov v obchodných spoločnostiach a ich zápis v obchodnom registri
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • zmena právnej formy, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností
 • fúzie a akvizície
 • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností a družstiev
 • výmaz z obchodného registra

Medicínske právo

 • právne poradenstvo v oblasti zdravotníctva
 • komplexne riešenie právnych problémov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • právna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • komplexné riešenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • príprava sťažností na postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • zastupovanie v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • uplatňovanie nárokov pri nesprávnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vrátane zastupovania klientov v súdnych konaniach
 • právne poradenstvo v súvislosti s podmienkami výkonu jednotlivých zdravotníckych povolaní
 • poskytovanie právneho poradenstva pri prevádzkovaní zdravotníckych zariadení
 • komplexná administrácia povolení na poskytovanie jednotlivých foriem zdravotnej starostlivosti
 • zastupovanie vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a k Ministerstvu zdravotníctva SR
 • právne poradenstvo v oblasti farmaceutického práva

Pracovné právo

 • zastupovanie v konaní pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch
 • príprava a pripomienkovanie dvojstranných a jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce (najmä pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru, výpovede z pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru, žalôb a iných inštitútov pracovného práva)
 • ochrana zamestnanca a uplatňovanie jeho pracovnoprávnych nárokov
 • riešenie pracovnoprávnych sporov zamestnancov a zamestnávateľov
 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov
 • právne poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia

Správne právo

 • zastupovanie v konaniach pred súdmi v oblasti správneho súdnictva (žaloby o preskúmanie zákonností rozhodnutí správnych orgánov a pod.)
 • zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
 • zastupovanie v konaní o priestupkoch a iných správnych deliktoch
 • poskytovanie právnych služieb obciam
 • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva
 • právne analýzy v oblasti správneho práva

Ústavné právo

 • zastupovanie v konaní o sťažnostiach pred Ústavným súdom SR
 • právne analýzy v oblasti základných práv a slobôd