ODMENA ADVOKÁTA

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní právnych služieb dohodne advokát s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Odmeňovanie advokátov upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. V zmysle tejto vyhlášky môže advokát podľa povahy poskytovanej právnej služby dohodnúť zmluvnú odmenu s klientom nasledujúcimi spôsobmi:

HODINOVÁ ODMENA
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

PAUŠÁLNA ODMENA
Paušálna odmena sa môže dohodnúť za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, prípadne za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

PODIELOVÁ ODMENA
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

TARIFNÁ ODMENA
Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Úvodná konzultácia s klientom je bezplatná. Po základnom oboznámení sa s Vaším právnym problémom počas úvodnej konzultácie (v trvaní max. 1 hodinu) rámcovo posúdime možnosti jeho riešenia. Následne v prípade Vášho záujmu o právne služby vám bude oznámená predpokladaná výška odmeny za poskytovanie právnych služieb. Výška odmeny za jednotlivé úkony právnej služby závisí od náročnosti a zložitosti danej veci.